Säkerhetskrav för barnprodukter

Publicerad den Lämna en kommentar

Säkerhetskrav för barnprodukter

Möbler och olika typer av barnavårdsartiklar räknas oftast inte som leksaker, vilket innebär att leksaksdirektivet för det mesta inte är applicerbart. I dessa fall finns dock andra krav på produktsäkerhet, märkning, teknisk dokumentation, och kemikalier som måste efterlevas.

Notera att denna guide inte täcker alla EU krav på barnprodukter, men ger ändå en överblick och kan hjälpa dig att förstå grunderna. Fokus i denna guide är på GPSR, EN standarder, REACH och material för kontakt med livsmedel.

Kostnadsfri konsultation (30 min)

Har du frågor om EU regler och märkningskrav för konsumentprodukter? Då kan du boka ett samtal med oss helt kostnadsfritt.

 

MVH Fredrik Grönkvist, Compliancegate.se

General Product Safety Regulation (GPSR)

General Product Safety Regulation (GPSR) ersätter direktiv 2001/95/EG, vilket på engelska är känt som General Product Safety Directive (GPSD). Kort sagt täcker GPSR alla konsumentprodukter som säljs inom EU – oavsett om det finns specifika säkerhetskrav eller standarder för dessa.

Nedan följer definitionen av en säker produkt:


En produkt som vid normala eller rimligen förutsebara användningsförhållanden, inbegripet den faktiska användningstiden, inte medför någon risk eller endast en minimal risk som är förenlig med produktens användning och som anses godtagbar och förenlig med en hög skyddsnivå för konsumenters hälsa och säkerhet.


För att möta kraven måste alltså alla produkter vara konstruerade på ett sådant sätt att de inte utsätter användaren för risker. Detta gäller också barnprodukter.

Utöver det faktum att produkten måste vara konstruerad på ett säkert sätt rent fysiskt täcker GPSR också krav på märkning och dokumentation.

Vad innebär det att en barnprodukt är säker?

När det gäller produkter för barn är det kritiskt att produkten når extremt höga krav på mekanisk och fysisk säkerhet. Det går inte att förutse exakt hur ett barn kan använda en produkt, och det kan också vara hårda tag och slitage. En trasig produkt är också en säkerhetsrisk, speciellt för ett barn. Detta måste finnas med i kakylen när du designar barnprodukter.

Aldrig under några omständigheter får det finnas en risk att en leksak går sönder, har öppningar, tyngd, eller har små delar, som kan leda till kvävning. Sedan måste andra aspekter som brandsäkerhet, vassa kanter och liknande tas i åtanke.

EN standarder

GPSR kräver att alla produkter är säkra, oavsett om det existerar standarder eller inte. När det gäller produkter för barn finns dock en lista på harmoniserade standarder för ett flertal artiklar.

Exempel

Standardens nummer (C)Standardens titel (D)
EN 1130:2019,
EN 1130:2019/AC:2020
Möbler för barn – Spädbarnssängar och vaggor för hemmabruk – Del 1: Säkerhetskrav
EN 1130-1:1996Möbler – Spädbarnssängar och vaggor för hemmabruk – Del 1:Säkerhetskrav
EN 1130-2:1996Möbler – Spädbarnssängar och vaggor för hemmabruk – Del 2:Provningsmetoder
EN 1272:2017Barnartiklar – Bordsmonterade barnstolar – Säkerhetskrav och provningsmetoder
EN 1273:2005Barnartiklar – Gåstolar för barn – Säkerhetskrav och provningsmetoder
EN 1400:2013+A2:2018Barnartiklar – Nappar – Säkerhetskrav och provningsmetoder
EN 1400-1:2002Barnartiklar – Nappar – Del 1: Allmänna säkerhetskrav och produktinformation
EN 1400-2:2002Barnartiklar – Nappar – Del 2: Mekaniska krav och provning
EN 1400-3:2002Barnartiklar – Nappar – Del 3: Kemiska krav och provning
EN 1466:2004Barnartiklar – Babyliftar och ställningar – Säkerhetskrav och provningsmetoder
EN 1466:2014Barnartiklar – Babyliftar och ställningar – Säkerhetskrav och provningsmetoder
EN 1466:2014,
EN 1466:2014/AC:2015
Barnartiklar – Babyliftar och ställningar – Säkerhetskrav och provningsmetoder

Som du kan se ovan finns det standarder för många produkter. Dock täcks det inte alla barnartiklar eller tänkbara risker med specifika standarder. Det innebär inte att inga säkerhetskrav gäller alls – det gör de alltid. Dock kan ni behöva tillämpa en av följande strategier:

a. Applicera hela eller delar av en annan EN standard

b. Söka efter standarder utanför EU (exempelvis ASTM i USA)

c. På egen hand identifiera tänkbara risker och definera säkerhetskrav och testmetoder

Det är exempelvis inte ovanligt att barnartiklar som haklappar testas enligt EN 71, vilket egentligen är en standard för leksaker. Oavsett är det alltid kritiskt att utgå ifrån standarder vid import och tillverkning av barnartiklar. Ni bör ta kontakt med ett testföretag för att få hjälp med att hitta lämpliga standarder om ni inte själva har erfarenhet av detta.

Notering: Ovanstående standarder är listade som harmoniserade uner GPSD, inte GPSR. Vi kunde i skrivande stund inte hitta en lista för GPSR, men det är sannolikt att många av ovanstående standarder också kommer harmoniseras under GPSR.

Märkningskrav

GPSR täcker märkningskrav för spårning, i händelse av att produkter måste återkallas. Det finns också krav på varningstexter.


Spårbarhet (Artikel 9)

5. Tillverkare ska säkerställa att deras produkter bär ett typ-, tillverkningssats- eller serienummer eller en annan beteckning som gör det möjligt att identifiera produkten och som är väl synlig och lättläst för konsumenter

6. Tillverkare ska ange namn, registrerat firmanamn eller registrerat varumärke samt postadress och elektronisk adress och, om de inte är desamma, postadress eller elektronisk adress till den gemensamma kontaktpunkt där tillverkarna kan kontaktas

Säkerhetsinformation (Artikel 7)

7. Tillverkare ska säkerställa att produkten åtföljs av tydliga bruksanvisningar och säkerhetsinformation på ett språk som lätt kan förstås av konsumenterna och som bestämts av den medlemsstat där produkten tillhandahålls på marknaden. Detta krav ska inte gälla om produkten kan användas på ett säkert sätt och på det sätt som tillverkaren avsett utan sådana bruksanvisningar och sådan säkerhetsinformation.


Tänk dock på att varningstexter och anvisningar aldrig någonsin är ett substitut för grundläggande produktsäkerhet. Du kan aldrig kompromissa på produktens fysiska säkerhet genom att applicerbara varningstexter.

Teknisk dokumentation

Artikel 9 nämner att teknisk dokumentation är obligatoriskt. Följande aspekter nämns:

 • Allmän beskrivning av produkten
 • Väsentliga egenskaper av relevans för bedömningen av produktens säkerhet
 • En analys av möjliga risker
 • Åtgärder som vidtagits för att undanröja eller minska dessa
 • Resultaten av rapporter relaterade till tester som utförts
 • En förteckning över sådana eventuella relevanta europeiska standarder

Det står också skrivet att den tekniska dokumentationens omfattning beror på produktens risknivå och komplexitet. Dock skulle det inte vara förvånande om Konsumentverket och andra myndigheter kommer ställa större krav på barnartiklar då minsta risk kan vara katastrofal.

Produkttester

Det är praktiskt taget alltid nödvändigt att barnartiklar testas för att verifiera att de möter de standarder som följts. Artikel 9 klargör att testrapporter är en obligatorisk del av den tekniska dokumentationen, och att ni måste ange vilka europeiska standarder som följts.

Det finns flera företag som erbjuder labbtester för barnprodukter. Nedan följer ett antal exempel:

 • Intertek
 • SGS
 • QIMA
 • Bureau Veritas
 • Eurofins
 • TUV Rheinland

REACH

REACH förordningen sätter gränsvärden på kemikalier och tungmetaller i praktiskt taget alla konsumentprodukter som säljs inom EU. Exempelvis finns det gränsvärden på bly, kadmium, nickel, ftalater och andra substanser.

Det finns också specifika krav som gäller just för barnartiklar.

Exempel (Bilaga XVII)

51.

Bis(2-etylhexyl)ftalat (DEHP)

CAS-nr 117-81-7

EG-nr 204-211-0

Dibutylftalat (DBP)

CAS-nr 84-74-2

EG-nr 201-557-4

Benzylbutylftalat (BBP)

CAS-nr 85-68-7

EG-nr 201-622-7

Diisobutylftalat (DIBP)

CAS-nr 84-69-5

EG-nr 201-553-2

1. Får inte användas som ämnen eller i blandningar, enskilt eller i någon kombination av de ftalater som förtecknas i kolumn 1 i denna post, i en koncentration på 0,1 viktprocent eller högre av det mjukgjorda materialet i leksaker och barnavårdsartiklar.

2. Får inte släppas ut på marknaden i leksaker eller barnavårdsartiklar, enskilt eller i någon kombination av de första tre ftalater som förtecknas i kolumn 1 i denna post, i en koncentration på 0,1 viktprocent eller högre av det mjukgjorda materialet.

Vidare får DIBP inte släppas ut på marknaden efter den 7 juli 2020 i leksaker eller barnavårdsartiklar, enskilt eller i någon kombination av de första tre ftalater som förtecknas i kolumn 1 i denna post, i en koncentration på 0,1 viktprocent eller högre av det mjukgjorda materialet.

3. Får inte släppas ut på marknaden efter den 7 juli 2020 i varor, enskilt eller i någon kombination av de ftalater som förtecknas i kolumn 1 i denna post, i en koncentration på 0,1 viktprocent eller högre av det mjukgjorda materialet i varan.

[…]

Ovanstående gäller restriktioner för ftalater, som är hormonstörande. Notera dock att andra allmäna restriktioner också gäller, även om de inte specifikt nämner barnavårdsartiklar.

Hur vet jag vilka substanser som måste testas?

Vår rekommendation är att ni låter ett testlabb göra den bedömning. Dock måste ni tydligt kommunicera produktens funktion och användingsområde, samt material.

Kontaktmaterial (material som kommer i kontakt med mat och dryck)

Nappflaskor, skålar och andra produkter som kommer i kontakt med mat och dryck måste möta ytterligare krav på substanser. Nedan följer en översikt på flera EU förordningar som gäller beroende på material:

Teats and Soothers Directive 93/11/EEC
EU Food Contact Materials Framework Regulation (EC) 1935/2004
Good Manufacturing Practice for FCM Regulation (EC) 2023/2006
Plastic FCM Regulation (EU) 10/2011
Restriction of Use of Certain Epoxy Derivatives in FCM Regulation (EC) 1895/2005
Recycled Plastic FCM Regulation (EU) 2022/1616
Ceramic FCM Directive 84/500/EEC
Active and Intelligent FCM Regulation (EC) 450/2009
Regenerated Cellulose Film FCM Directive 2007/42/EC
Use of Bisphenol A in Varnishes and Coatings Regulation (EU) 2018/213
Polyamide and Melamine Plastic Kitchenware from China or Hong Kong Regulation (EU) 284/2011

Det finns också krav på dokumentation, märkning och labbtester. Du kan läsa mer på Livsmedelsverkets hemsida.

Hur vet jag om en produkt för barn är säker?

För det första skall du kunna se märkning som visar spårbarhet, som nämnt ovan. Därtill skall tillverkaren eller importören kunna uppvisa testrapporter, både som täcker produktens fysiska säkerhet och kemikalier. Om inte dessa existerar finns heller inget som styrker produktens säkerhet.

 • Kostnadsfri konsultation (30 min)

  Har du frågor om EU regler och märkningskrav för konsumentprodukter? Då kan du boka ett samtal med oss helt kostnadsfritt.

   

  MVH Fredrik Grönkvist, Compliancegate.se


  Disclaimer: The Site cannot and does not contain legal advice. The legal information is provided for general informational and educational purposes only and is not a substitute for professional advice. Accordingly, before taking any actions based upon such information, we encourage you to consult with the appropriate professionals. We do not provide any kind of legal advice. THE USE OR RELIANCE OF ANY INFORMATION CONTAINED ON THE SITE IS SOLELY AT YOUR OWN RISK.

  Full Disclaimer: Link

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

  Kostnadsfri konsultation (30 min)

  Har du frågor om EU regler och märkningskrav för konsumentprodukter? Då kan du boka ett samtal med oss helt kostnadsfritt.

   

  MVH Fredrik Grönkvist, Compliancegate.se